Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 15.06.2018

Utworzono: 02 sierpień 2018 Odsłony: 495

Zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu ze Zgromadzenia Walnego Członków Stowarzyszenia z dnia 15.06.2018 roku.

Walne miało charakter wyborczy, wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

 1. Joanna Kasprzak-Dżyberti
 2. Iwona Krakowiak-Bzymek
 3. Tadeusz Piaseczny
 4. Joanna Piłat

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Agnieszkę Bebech
 2. Marcina Jabłońskiego
 3. Korneliusza Wieteskę

Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za pracę i społeczne zaangażowanie.

Pełna treść protokołu poniżej:

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

 

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór

z  dnia 15 czerwca 2018 roku

 

 

W dniu 15 czerwca 2018 roku w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Szkolnej 2/2 w Suchym Borze odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór (zwanego dalej „Stowarzyszeniem).

 

Porządek Walnego Zgromadzenia:

 

 1. Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017
 2. Udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017
 3. Przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 4. Przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017
 5. Przyjęcia nowego statutu Stowarzyszenia
 6. Przyjęcia rezygnacji dotychczasowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 7. Przeprowadzenia wyborów nowych członków Zarządu
 8. Przeprowadzenia wyborów nowych członków Komisji Rewizyjnej.
 9. Ustalenia celów działania stowarzyszenia na najbliższe 12 m-cy.

 

 

Na 56 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zebraniu uczestniczyło  osób: 12 osób zgodnie z załączoną lista obecności (załącznik nr 1). Liczba osób uczestniczących w Walnym Zebraniu jest wystarczająca do podejmowania uchwał większością głosów zgodnie z art. 20 statutu Stowarzyszenia.

 

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Kasprzak-Dżyberti w zastępstwie Prezesa Zarządu Waldemara Pogrzeby, który ze względu na stan zdrowia nie mógł uczestniczyć osobiście w Walnym Zebraniu i złożył rezygnację z pełnionej funkcji przed Zebraniem.

Zebranie członków wybrało przewodniczącego zebrania – Joannę Kasprzak-Dżyberti (głosowanie – 11 głosów ZA), oraz członka prezydium i protokolanta – Marię Rusinek (głosowanie – 11 głosów ZA).

 

Odbyło się głosowanie nad porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie, bez zmian.

 

 

Ad. 1.

Członek Zarządu Maria Rusinek przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017 stanowiące zał. 2 do protokołu.

 

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2017

Głosowanie : 11 głosów za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się

(Uchwała nr 1/06/2018)

 

Ad. 2

Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2017.

Głosowanie : 11 głosów za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 2/06/2018.

 

 

Ad. 3

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Kasprzak-Dżyberti przedstawiła ustne sprawozdanie z działalności KR w roku 2017. Dokonała szczegółowej prezentacji sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 ze szczególnym podkreśleniem wzrostu majątku i dodatniego wyniku finansowego Stowarzyszenia. Podziękowała Zarządowi za bardzo skuteczne działania w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

 

Głosowanie: Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017 (Uchwała nr 3/06/2018)

Głosowanie : 11 głosów za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się

 

Ad. 4

Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie finansowego Stowarzyszenia za rok 2017, stanowiące zał. nr 3 do protokołu.

Głosowanie : 11 głosów za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 4/06/2018.

 

Ad. 5

Przewodnicząca Zebrania przestawiła nowy projekt statutu Stowarzyszenia, którego głównym autorem jest członek Stowarzyszenia Agnieszka Bebech. Statut był zweryfikowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i pozytywnie zaopiniowany. Dokument był dostępny na stronie FB Stowarzyszenia do zapoznania się przed Walnym Zebraniem przez wszystkie zainteresowane osoby. Statut stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Walne Zebranie przyjęło nowy statut Stowarzyszenia.

Głosowanie : 12 głosów za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 5/06/2018.

 

Ad. 6

Walne Zebranie przyjęło rezygnacje pisemne dotychczasowych członków Zarządu (Maria Rusinek, Iwona Krakowiak – Bzymek) i Komisji Rewizyjnej (Lucilla Kossowska, Joanna Kasprzak-Dżyberti) obecnych na spotkaniu. Dwóch członków Zarządu tj. Sylwester Krysztopik oraz Stanisław Grygiel złożyli rezygnacje w 2016 roku i nie brali już aktywnego udziału w pracach Zarządu Stowarzyszenia. Prezes Zarządu złożył rezygnacje ze względu na stan zdrowia przed Zebraniem.

Walne Zebranie przyjęło rezygnacje wszystkich członków Zarządu oraz wyraziło swoje podziękowanie za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Głosowanie : 12 głosów za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 6/06/2018.

 

 

Walne Zebranie przyjęło rezygnacje pisemne dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej (Lucilla Kossowska, Joanna Kasprzak-Dżyberti) obecnych na spotkaniu. Walne zdecydowało o odwołaniu Członka KR Romana Raniczkowskiego ze względu na brak uczestnictwa w zebraniach Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie przyjęło rezygnacje wszystkich członków Komisji Rewizyjnej oraz wyraziło swoje podziękowanie za dotychczasową pracę i zaangażowanie.

Głosowanie : 12 głosów za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymujących się

Uchwała nr 7/06/2018.

 

Ad. 7 Przeprowadzenia wyborów nowych członków Zarządu

Zebranie wybrało członków Komisji wyborczej i skrutacyjnej: Marię Rusinek i Grzegorza Bilińskiego (głosowanie – 12 głosów ZA).

Zgłoszono następujących kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Joanna Kasprzak-Dżyberti
 2. Iwona Krakowiak-Bzymek
 3. Tadeusz Piaseczny
 4. Joanna Piłat

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Statutu, głosowanie przeprowadzono tajnie.

Wyniki głosowania:

 1. Joanna Kasprzak-Dżyberti – 11 głosów
 2. Iwona Krakowiak-Bzymek – 10 głosów
 3. Tadeusz Piaseczny – 9 głosów
 4. Joanna Piłat – 10 głosów

 

Walne Zebranie wybrało następujących Członków Zarządu Stowarzyszenia:

 1. Joanna Kasprzak-Dżyberti
 2. Iwona Krakowiak-Bzymek
 3. Tadeusz Piaseczny
 4. Joanna Piłat

Uchwała nr 8/06/2018.

 

Ad. 8 Przeprowadzenia wyborów nowych członków Komisji Rewizyjnej.        

Zgłoszono następujących kandydatów do Komisji Rewizyjnej:

 1. Agnieszka Bebech
 2. Marcin Jabłoński
 3. Korneliusz Wieteska

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Statutu, głosowanie przeprowadzono tajnie.

Wyniki głosowania:

 1. Agnieszka Bebech – 11 głosów
 2. Marcin Jabłoński – 10 głosów
 3. Korneliusz Wieteska – 11 głosów

 

Walne Zebranie wybrało następujących Członków Komisji Rewizyjnej

 1. Agnieszka Bebech
 2. Marcin Jabłoński
 3. Korneliusz Wieteska

Uchwała nr 9/06/2018.

 

Ad. 9 Ustalenia celów działania stowarzyszenia na najbliższe 12 m-cy.

Podjęto dyskusję na temat najważniejszych celów dla Stowarzyszenia do realizacji na okres najbliższych 12 miesięcy:

 1. Zakończenia prac i złożenie wniosku o dofinansowanie do LGD na wydanie publikacji o Suchym Borze, osoby zaangażowane: Iwona Krakowiak-Bzymek i Joanna Piłat
 2. Organizacja imprezy Nordic Walking dnia 15.09.2018 z udziałem twórcy NW z Finlandii Marco Kantaneva, komitet organizacyjny: Joanna Piłat, Joanna Kasprzak-Dżyberti, Grzegorz Sawicki
 3. Organizacja własnego biura w świetlicy wiejskiej z miejscem do pracy (biurko, szafka zamykana na dokumenty, drukarka ze skanerem), konieczna ze względu na dużą ilość pracy z dokumentami przy projektach finansowanych ze środków publicznych – zaangażowanie Zarząd.
 4. Promocja działań Stowarzyszenia w internecie – osoba zaangażowana Maria Rusinek
 5. Stworzenie otwartej sieci wi-fi w świetlicy i wokół obiektu – osoba zaangażowana – Tadeusz Piaseczny.
 6. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego – osoba zaangażowana Grzegorz Biliński
 7. Kontynuacja ustaleń z PGNiG dotyczących gazyfikacji wsi Suchy Bór – osoba zaangażowana Korneliusz Wieteska
 8. Kontynuacja ustaleń z Nadleśnictwem Opole w sprawie stworzenia wokół wsi strefy ekotonowej lasu – osoba zaangażowana Korneliusz Wiesteska
 9. Podjęcie działań mających na celu poprawę stanu drogi tzw. randanki, kontynuacja rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych i Wojewódzkich – osoba zaangażowana Grzegorz Biliński
 10. Ustalenie zasad współpracy i korzystania z boiska trawiastego przez komercyjną szkółkę piłkarską, tak aby uczestniczyli w kosztach utrzymania boiska – osoba odpowiedzialna – Tadeusz Piaseczny.

 

 

Na tym punkcie wyczerpano wszystkie punkty porządku obrad Walnego Zebrania. Przewodnicząca podziękowała członkom  za obecność na Walnym Zebraniu. Zebranie zakończono.

 

 

Protokolant                                                                                         Przewodnicząca zebrania

 

………………                                                                                                      ………………

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności członków na Walnym Zebrania dnia 15.06.2018
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017
 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2017
 4. Statut Stowarzyszenia